Diagnostiek: testings en onderzoeken

Met het oog op een adequate begeleiding, zijn indien nodig testings een nuttig en noodzakelijk hulpinstrument. Soms zijn er  al testen afgenomen (vb door CLB, gespecialiseerde zorgverleners,...). Zoniet kunnen er in Ankerpunt door de deskundigen van ons team de nodige testen, vragenlijsten  afgenomen worden.
Ankerpunt werkt hiervoor samen met kinderpsychiater Catherine Vandeputte.
We werken daarnaast ook op basis van doorverwijzingen van andere kinderpsychiaters.
 

Diagnostisch onderzoek kan bestaan uit testings van  één of meerdere onderstaande problematieken:

 

- Intelligentie (CHC model)

- Schoolvordering

- Leerproblemen en leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie) met advies   

   voor sticordimaatregelen op school

- Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS,…)

- Aandacht, concentratie  en geheugen

- Visueel-ruimtelijk inzicht, schrijfmotoriek en fijne motoriek

- Studiehouding, schoolbeleving, schoolkeuze lager en middelbaar onderwijs, voortgezet of buitengewoononderwijs

- Gedragsmatig en emotioneel functioneren  bij kinderen, jongeren, volwassenen

- Gedrags – en opvoedingsproblemen

- Gezinsfunctioneren

- ...